Regulamin Aplikacji TopMission

Rozdział 1

Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem Programu dla Wykonawców, zwanego dalej „Programem” jest właściciel serwisu internetowego zamieszczonego na domenie www.topmission.pl, zwanego dalej „Serwisem Internetowym”, tj. Spółka działająca pod firmą „Crowdsystems Holding LTD” z siedzibą w Nikozji ( adres Spółki: Themistokli Dervi, 48, Athienitis Centennial Building, 1st floor, Flat/Office 104, 1066, Nikozja, Cypr)
 2. Uczestnikiem Programu, zwanym dalej „Wykonawcą” jest osoba fizyczna pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zarejestrowała się w Programie w sposób określony w niniejszym Regulaminie, oraz spełnia inne warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 3. Program prowadzony jest w całości elektronicznie, za pośrednictwem opisanej w Regulaminie Aplikacji i przy wykorzystaniu Serwisu Internetowego.
 4. Organizator informuje, że Serwis Informatyczny i Aplikacja  mogą wykorzystywać małe pliki tekstowe, tzw. „Cookies”, które służą do identyfikacji przeglądarki dla celów statystycznych i analiz. Cookies nie są wykorzystywane do zbierania danych osobowych, są nieszkodliwe dla komputera, oprogramowania i danych Wykonawcy.
 5. Program prowadzony jest na terytorium Polski od dnia 1 stycznia 2016 roku na czas nieokreślony.
 6. Celem Programu jest umożliwienie Wykonawcy podejmowania i wykonywania zadań oraz uzyskiwanie wynagrodzeń przez Wykonawców w zamian za wykonywanie zadań udostępnionych przez Organizatora dzięki bezpłatnej aplikacji mobilnej TopMission zwanej dalej „Aplikacją”.
 7. Aplikacja wykorzystuje dane o lokalizacji Wykonawców, w celu proponowania im zadań z najbliższej okolicy, przy wykorzystaniu systemu GPS.
 8. Korzystanie z Aplikacji jest nieodpłatne, ale Wykonawca ponosi koszt połączenia z Internetem według taryfy operatora, z którego usług telekomunikacyjnych korzysta.
 9. Niniejszy Regulamin udostępniany jest na stronie www.topmission.pl z możliwością nieodpłatnego pobrania, przechowywania i wydrukowania.
 10. Wykonawcą może zostać osoba fizyczna, spełniająca wymogi wymienione w ust. 2 Rozdziału 1 Regulaminu „Postanowienia Ogólne”, która ponadto:
  • posiada urządzenie telefoniczne posiadające system operacyjny umożliwiający zainstalowanie odpowiedniej Aplikacji, mobilną transmisję danych, moduł GPS oraz kamerę lub aparat - zwane dalej „Smartfonem”;
  • pobrała i zainstalowała na Smartfonie, nieodpłatną Aplikację ze sklepu internetowego;
  • dokonała pełnej rejestracji w Serwisie Internetowym;
  • zawarła umowę ramową z Organizatorem;
  • posiada lub założy konto PayPal.

 Rozdział 2

Rejestracja w Programie, zawarcie umowy ramowej i umów o wykonanie zadania

 1. Osoba, która zamierza zostać Wykonawcą zobowiązana jest do uważnego zapoznania się z treścią Regulaminu i do jego akceptacji, zanim dokona rejestracji w Programie i zawrze umowę ramową z Organizatorem.
 2. Rejestracja w Programie jest możliwa po bezpłatnym pobraniu i zainstalowaniu na Smartfonie Aplikacji.
 3. Rejestracja Wykonawcy, konieczna do udziału w Programie, jest dobrowolna i bezpłatna.
 4. Akceptacja Regulaminu i dokonanie rejestracji są równoznaczne z zawarciem umowy ramowej z Organizatorem na czas nieokreślony, na podstawie której Wykonawcy będą mieć proponowane zadania do wykonania.
 5. Rejestracja następuje przy użyciu Aplikacji i polega na utworzeniu zgodnie z instrukcjami osobistego konta Wykonawcy, zwanego dalej „Kontem”, którym Wykonawca będzie mógł zarządzać po zalogowaniu się na stronie www.topmission.pl.
 6. Na Koncie gromadzone są punkty uzyskiwane przez Wykonawcę, informacje o wykonanych zadaniach, otrzymanym wynagrodzeniu oraz aktualne dane o Wykonawcy.
 7. W procesie rejestracji wymagane jest podanie loginu i hasła oraz podanie następujących danych Wykonawcy, które powinny być prawdziwe i aktualne: 
  • imienia i nazwiska;
  • daty urodzenia;
  • dokładnego adresu zamieszkania (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość);
  • adresu poczty elektronicznej;
  • pracy i wykształcenia.
 1. Dane Wykonawcy są wykorzystywane przez Organizatora wyłącznie w celu oceny efektywności działania Aplikacji. Przekazane dane nie odnoszą się do danych osobowych. Jednocześnie Organizator informuje, że administratorem danych osobowych jest „Crowdsystems Holding LTD” z siedzibą w Limassol (adres Spółki: Chrysorrogiatissis & Kolokotroni, 3040, Limassol, Cypr). Dane Wykonawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  Odbiorcą danych Wykonawcy będzie Organizator.
  Dane Wykonawcy będą przekazywane przez okres trwania umowy ramowej.
  Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Wykonawca posiada prawo wniesienia skargi do PUODO , gdy uzna, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 2. Konto Wykonawcy aktywowane jest automatycznie z chwilą dokonania prawidłowej rejestracji.
 3. Po zawarciu umowy ramowej, Wykonawcy udostępniane są zadania określone w niniejszym Regulaminie. Z chwilą akceptacji poszczególnego zadania, Wykonawca zawiera umowę o wykonanie zadania.
 4. W przypadku, gdy zadanie jest odpłatne, a jego rezultatem mają być wykonanie przez Wykonawcę zdjęcia lub innego dzieła lub utworu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn.zm.), do wzajemnych praw i obowiązków Organizatora i Wykonawcy stosuje się również powszechnie obowiązujące przepisy, w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn.zm.) dotyczące umowy o dzieło. Po dokonaniu płatności na Organizatora przechodzi całość autorskich praw majątkowych i praw zależnych do takiego dzieła lub utworu w zakresie swobodnego korzystania i rozporządzania nim bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.2000.80.904 ze zm.).
 5. W przypadku zadań nieodpłatnych do wzajemnych praw i obowiązków Organizatora i Wykonawcy stosuje się również powszechnie obowiązujące przepisy, w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn.zm.). W takiej sytuacji z chwilą przekazania utworu Organizatorowi otrzymuje on niewyłączną licencję na całość autorskich praw majątkowych i praw zależnych do takiego dzieła lub utworu w zakresie swobodnego korzystania i rozporządzania nim bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.2000.80.904 ze zm.).

Rozdział 3

Zadania dla Wykonawców

 1. Zadania pojawiają się na Smarftonie Wykonawcy, który ma włączoną usługę lokalizacji i znajduje się na obszarze, na którym są dostępne zadania do wykonania. Zaakceptowanie zadania jest równoznaczne z przyjęciem oferty i zawarciem umowy o wykonanie zadania.
 2. Każda oferta wykonania zadania zawiera:     
  • opis czynności, które należy wykonać,
  • sposób wykonania zadania,
  • termin wykonania zadania,
  • ilość punktów i/lub wysokość wynagrodzenia, które można uzyskać za wykonanie danego zadania,
  • dodatkowe informacje dotyczące poszczególnych zadań.
 1. Przed podjęciem decyzji o wykonaniu zadania Wykonawca jest zobowiązany do uważnego zapoznania się z warunkami danego zadania. W przypadku jakichkolwiek pytań Wykonawca ma prawo zwrócić się do Organizatora poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: info@topmission.pl.
 2. Zadanie zostanie przydzielone osobie, która pierwsza zaakceptuje warunki jego wykonania i zarezerwuje zadanie na swoim Smartfonie.
 3. Każdemu Wykonawca otrzymuje odpowiednie Notowania. Są one wyższe z każdym poprawnie wykonanym zadaniem lub niższe w razie niewykonania zadania w należyty sposób.
 4. Wykonawca może w każdym czasie zrezygnować z wykonania zadania, wybierając opcję „Anuluj zadanie” w Aplikacji.
 5. Wykonanie zadania potwierdzane jest przekazaniem Organizatorowi za pośrednictwem Aplikacji rezultatu wymaganego w opisie zadania. W przypadku nie wykonania misji w wyznaczonym terminie, jest ono przekazywane innemu Wykonawcy
 6. Organizator może żądać usunięcia wad przekazanego zadania, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin z zastrzeżeniem, że po upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie zadania i przekaże je innemu Wykonawcy.

Rozdział 4

Gratyfikacja

 1. Za wykonywane zadania Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie pieniężne i/lub punkty.
 2. Wykonawca, na którego konto, dokonywana jest wypłata wynagrodzenia za wykonane zadanie odpłatne, będące wykonaniem dzieła, zobowiązany jest do spełnienia obowiązków podatkowych oraz na rzecz ZUS we własnym zakresie.
 3. Za należycie wykonane zadanie Organizator zobowiązuje się do wypłacenia Wykonawcy wynagrodzenia, określonego w opisie zadania, w całości i we właściwym czasie.
 4. Po potwierdzeniu odbioru zadania Wykonawca zleca za pomocą aplikacji lub strony www.topmission.pl zasilenie swojego konta w PayPal odpowiednią kwotą wynagrodzenia.

Rozdział 5

Rezygnacja z uczestnictwa w Programie, wypowiedzenie umów

 1. Wykonawca w każdym czasie może bez konieczności podawania przyczyn zrezygnować z uczestnictwa w Programie jednocześnie wypowiadając umowę ramową lub wypowiedzieć umowę o wykonanie zadania.
 2. W przypadku rezygnacji z Programu, wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy ramowej i od umowy o wykonanie zadania Wykonawca proszony jest o wysłanie wiadomości na adres mailowy Organizatora.
 3. Organizator ma prawo do rozwiązania umowy i usunięcia z Serwisu Wykonawcy z ważnych powodów, w szczególności gdy Wykonawca nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu oraz na zasadach określonych w art. 635-636 Kodeksu cywilnego. Rozwiązanie to następuje po upływie 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora stosownej informacji na adres poczty elektronicznej Wykonawcy.
 4. Na skutek rezygnacji lub rozwiązania umowy, Konto Wykonawcy zostaje niezwłocznie zablokowane.

Rozdział 6

Reklamacje

 1. W razie wystąpienia jakichkolwiek niezgodności z zawartą umową Wykonawca uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji drogą elektroniczną na adres mailowy: info@topmission.pl z podaniem imienia, nazwiska, adresu mailowego, numeru zadania oraz szczegółów sprawy w sposób umożliwiający Organizatorowi jej wyjaśnienie.
 2. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora i poinformowania Wykonawcy o sposobie jej rozstrzygnięcia wynosi maksymalnie 14 dni od daty otrzymania przez niego zgłoszenia reklamacyjnego.

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

 1. Organizator uprawniony jest do wprowadzania zmian w treści Regulaminu.
 2. O zmienionym Regulaminie Organizator informuje na stronach Serwisu oraz poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Wykonawcy, najpóźniej na 14 dni przed ich wprowadzeniem.
 3. Wykonawca może wypowiedzieć umowę w terminie 14 dni od dnia poinformowania go o zmianach Regulaminu. Wypowiedzenia dokonuje się przez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Organizatora: info@topmission.pl W razie niewypowiedzenia umowy, zmiany Regulaminu wchodzą w życie następnego dnia po upływie wskazanego wyżej terminu wypowiedzenia.
 4. Do poszczególnych umów o wykonanie zadania zawartych między Organizatorem a Wykonawcą mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu przyjęcia przez Wykonawcę zadania.
 5. W przypadku sporów związanych z realizacją Programu i zawartych umów Organizator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu rozwiązania ich polubownie. Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed sądami powszechnymi za zasadach ogólnych, wynikających z obowiązujących przepisów.
 6. Sądem właściwym w przypadku sporów, których nie udało się zakończyć polubownie, jest Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu.
 7. Jedynym dokumentem regulującym zasady Aplikacji jest niniejszy Regulamin, z zastrzeżeniem, że w zakresie obsługi konta PayPal, przy pomocy którego następuje wypłata wynagrodzeń dla Wykonawców zastosowanie znajdują również zasady wskazane na www.paypal.pl.
 8. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Wszystkie umowy z Wykonawcami zawierane są w języku polskim i według prawa polskiego.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018.